ภาพพระอุโบสถและพระประธาน

พระพุทธรูปหน้าโบสถ์หลังเก่า พระประธานในโบสถ์หลังเก่า
พระอุโบสถหลังเก่า พระอุโบสถหลังใหม่